ReadyPlanet.com
dot
dot
Face towel
Hand Towel
Bath Towel (S)
Bath Towel (M)
Bath Towel (L)
Beach Towel, Bath Mat, Blanket Towel, Bath robe
More 300 Color shade
Embroidery
Air jet loom
Pigment & Reactive Screen
Velvet
Package
Anti-bacteria, Natural Dye, Digital Print
Silk, Collagen, Anti-Mosquito, Fluorescent
dot

dot


สถาบันสิ่งทอไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์
Cotton Future
รับสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากไม้
ผู้ผลิตผ้าขนหนูคุณภาพ
ผ้าขนหนูอนุภาคนาโน


Special Technique

  " จากความคิดที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้า จนกลายมาเป็นนโยบายหลักในการทำงานตลอดมา "

  คุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของซิลเวอร์นาโน กับ ซิงค์ออกไซด์ ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะจะนำมาใช้

  กับผ้าขนหนู เนื่องจากผ้าขนหนูจะต้องมีความชื้นอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และทำให้เกิดกลิ่นอับ

  บนผืนผ้าได้ ดังนั้นจึงเกิดความต้องการที่จะผลิตผ้าขนหนูที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพว่าต้อง

  ยับยั้งแบคทีเรียได้จริง และต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน ทางบริษัทฯจึงได้ร่วมลงนามกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

  แห่งชาติ ที่มีบุคลากรและเครื่องมือระดับนาโนซึ่งเป็นเพียงบริษัทฯเดียวในประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาผ้าขนหนูคุณสมบัติยับยั้ง

  แบคทีเรียร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยใช้เวลาพัฒนา,ทดสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนกว่า 90 วัน

  และได้ผลรับรองว่าผ้าขนหนูของทางบริษัทฯมีการยับยั้งแบคทีเรียได้ 100% เมื่อผ่านการซักไปแล้ว 30ครั้ง บนมาตรฐาน

  ASTM (America) และมีผลยับยั้งแบคทีเรียได้มากกว่า 70% เมื่อผ่านการซักไปแล้วถึง 50ครั้ง ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของผลิตภัณฑ์

  สิ่งทอที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด...   

    

  สีย้อม,สีพิมพ์ จากธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันค้นคว้าของทางบริษัทฯ กับกลุ่มนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  สาขาเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สู่การต่อยอดค้นคว้า,พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10ปี จนคัดเลือกได้สีที่มี

  คุณสมบัติดีที่สุดเหมาะกับการนำมาใช้ในการผลิตผ้าขนหนู ที่ต้องมีสีสันสวยงาม, สีมีความคงทน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   

     ปฏิวัติงานพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย"ดิจิตอลปรินท์" การพัฒนาปรับเทคนิคการผลิต และปรับเทคโนโลยีให้

  ทำงานผสานกัน เกิดการฉีกกฏการพิมพ์ลงบนผ้าขนหนู Cotton 100% ที่ไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนสีพิมพ์อีกต่อไป ทำให้

    พิมพ์ภาพถ่ายที่มีสีจำนวนมากลงบนผ้าขนหนูได้ และยังคงคุณสมบัติ ความนุ่ม, การซับน้ำ ของผ้าขนหนูเอาไว้ได้อย่างดี

    เยี่ยมอีกด้วย